Tyvek 1422A - Quần áo hoá chất
Mã: Tyvek 1422A - Anti-chemical Clothing