Loại sản phẩm: Sản Phẩm Khác
Mã: BOX A
Tên sản phẩm: Tủ Thuốc Y Tế

Tủ Thuốc Y Tế


DỤNG CỤ SƠ CỨU


Theo luật của nhà máy, các nhà máy đều phải có hộp dụng cụ sơ cứu y tế sẵn sàng bao gồm các dụng cụ và thiết bị cần thiết.


Dụng cụ sơ cứu 950FASBOX A được đề nghị dùng bởi bộ y tế công nghiệp, được sử dụng trong những nơi làm việc mà số lượng người không quá 10.


Dụng cụ sơ cứu 950FASBOX B được đề nghị dùng bởi bộ y tế công nghiệp, được sử dụng trong những nơi làm việc mà số lượng người trên 10 nhưng không quá 50. Có loại tủ thuốc y tế khác dùng cho số lượng trên 50 người.


Dụng cụ sơ cứu 950FASBOX A được đề nghị dùng bởi bộ y tế công nghiệp, được sử dụng trong những nơi làm việc mà số lượng nhân viên từ 51 đến 150 người.