Loại sản phẩm: Thiết Bị Cắt Hàn
Mã: VDE Plier
Tên sản phẩm: Wiha - Kiềm bảo trì điện