Doanh nghiệp thủy sản: Tín hiệu khả quan, quý IV/2015 lợi nhuận tăng bình quân 21%

BizLIVE - Trong quý IV/2015 doanh thu 17 doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản tăng bình quân 4,3% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 21%. Những doanh nghiệp có lợi nhuận, doanh thu lớn nhất là VHC, VHG, IDI, FMC, ABT.

Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 của 17 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy tại ngày 31/12/2015 tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp này đạt mức 37.361 tỷ đồng, tăng 31,5%; trong đó số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.113 tỷ đồng, tăng 140% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 10,9% so với đầu năm, đạt mức 10.756 tỷ đồng.

Mặc dù ngành thủy sản gặp khó trong năm 2015 vì giá bán giảm, biến động tỷ giá, hàng rào kỹ thuật, doanh thu thuần trong quý IV/2015 đã tăng bình quân so với cùng kỳ năm trước 4,3%; lãi gộp tăng bình quân 5,1%.
  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
17 doanh nghiệp đã tạo ra 11.643 tỷ đồng doanh thu và 1.072 tỷ đồng lãi gộp, điều này đồng nghĩa biên lợi nhuận gộp đạt mức trung bình 9,2%, cùng kỳ năm ngoái đạt mức 9,1%.
Điều đáng ghi nhận trong quý IV lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này đã tăng bình quân 21% so với quý IV/2014. Ngoại trừ ANV và VNH bị lỗ, AGF có lãi cao trong khi cùng kỳ trước lãi, 14 doanh nghiệp còn lại có đến 9/17 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng từ 17% đến 12,3 lần (HVG).
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 
Tuy nhiên, ở thái cực khác, các doanh nghiệp thủy sản đang phải đối mặt với thực trạng hàng tồn kho tăng. Tính chung 17 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho tại ngay 31/12/2015 lên đến 12.691 tỷ đồng, tăng bình quân 31,3% so với đầu năm.
  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
Ngoại trừ HVG do hợp nhất thành viên Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, top 10 doanh nghiệp nắm hàng tồn kho cao có 3/9 doanh nghiệp số dư hàng tồn kho giảm so với đầu năm từ -9% đến -15%, 6/9 doanh nghiệp còn lại có mức tăng từ 6% đến 51% so với đầu năm.
Thêm nữa, các khoản phải thu ngắn và dài hạn tăng lên, trung bình 17 doanh nghiệp có số dư các khoản phải thu tăng 37% (ngắn hạn) và 109% (dài hạn). Các khoản phải thu chủ yếu là ngắn hạn. Tại ngày 31/12/2015 tổng các khoản phải thu ngắn hạn của 17 doanh nghiệp là 10.278 tỷ đồng.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 
Vay dài hạn nhiều hơn. Mặc dù nợ phải trả tăng khoảng 43,6% nhưng vay nợ ngắn hạn tăng 35% đạt mức 16.762 tỷ đồng; vay dài hạn tăng 126%, với số dư là 2.643 tỷ đồng. Nếu loại HVG ra, mức tăng số dư nợ vay ngắn hạn bình quân của 16 doanh nghiệp chỉ tăng 5% so với đầu năm; số dư vay dài hạn tăng 287%.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 
Theo đánh giá của ông Dương Ngọc Minh chủ tịch HĐQT của HVG tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016, năm 2015 nên được xem là năm thành công của ngành thủy sản, đặc biệt là ngành cá tra. Vì dù khó khăn, giá bán giảm mạnh ở cả tôm và cá và hầu hết các mặt hàng chủ lực, giá trị xuất khẩu chỉ giảm 16,1%; trong đó giá trị xuất khẩu cá tra giảm 11,5%. Điều này đồng nghĩa, sản lượng thủy sản xuất khẩu năm 2015 cao hơn năm 2014.