Loại sản phẩm: Ủng Bảo Hộ
Mã: 001
Tên sản phẩm: Zanray - Ủng Cứu Hỏa
Ủng Cứu Hỏa
 
 
Ủng bảo hộdùng cho lính cứu hỏa

Chất liệu:cao su chịu nhiệt.

Gót chân chốngđiện giật 

Mũi thép chịulực 

Bảo vệ chânvà bàn chân.

Chỉ có cáckích thước 40, 41, 42, 43