Loại sản phẩm: Hàng Hải
Mã: LalizasSOLAS 2010
Tên sản phẩm: Lalizas SOLAS 2010 Áo phao cứu hộ trẻ em
 SOLAS 2010 Áo phao cứu hộ trẻ em


Đáp ứng cácyêu cầu về phao cứu hộ cho trẻ em khi đi tàu thuyền. Áo phao SOLAS 2010 là hoàntoàn phù hợp với các yêu cầu của quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7năm 2010. Được trang bị với đèn áo phao kích hoạt dưới nước.

Sử dụng chotrẻ em có trọng lượng: 5-15 Kg

Áo phao SOLASsử dụng trên tàu và tỏng mọi điều kiện thời tiết.

(SOLAS 2010hoàn toàn tuân thủ các quy định mới [Nghị quyết IMO (MSC.201 (81), MSC.207(81), MSC.200 (80), MSC.226 (82), MSC.218 ( 82), MSC.216 (82)])