Loại sản phẩm: Thiết bị cắt hàn
Mã: VDE Plier
Tên sản phẩm: Wiha - Kiềm bảo trì điện